English Shqip   

Ju informojme se Moduli i X(dhjetë)  ne Nivelin Master do te mbahet nga data 15, 16 dhe 17 Dhjetor  2017.  Trajner do të jete Mr. Sci. Enver Çesko, trajneret ndërkombëtar. Dita e parë e trajnimit do të fillon prej orës 14.00-19.00, kurse dy ditët e fundit do të fillojnë prej orës 9.30-18.00. Të interesuarit rekomandohen të regjistrohen në webfaqen; www.kosovapositive.org  ose në emailin: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it